Практичне право: права пацієнтів

Практичне право: права пацієнтів

Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / Галай В. О., Гречанюк С. К., Сенюта І. Я. та ін.; за ред. С. Г. Стеценка та А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 с.

У книзі розкриті ключові положення медичного права – перспективної галузі правової науки в Україні.

Посібник побудований за концепцією «street law»: усі питання подані у доступній популярній формі, зрозумілій навіть особі без юридичної освіти.

Виклад кожної теми ведеться за допомогою інтерактивних педагогічних технологій, що допоможе учасникам заняття брати активну участь у його проведенні.

Книга буде корисною для студентів медичних спеціальностей та юристів, а також для усіх, хто цікавиться вивченням і впровадженням просвітницьких занять у галузі медичного права.

Завантажити

Практичне право: на попередження ксенофобії

Практичне право: на попередження ксенофобії

Практичне право: на попередження ксенофобії: Навч. посіб. / Галай А. О., Галай В. О., Мосюк М. М., Пипченко Б. Ю., Скороходько К. В.; за ред. Галая А. О. – К.: КНТ, 2011. – 200 с.

Посібник спрямований на заповнення прогалини в якісних тренінгових програмах і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення України. Він орієнтований на формування основної компетенції в системі прав людини, що захищають від ксенофобних учинків, розглядає правові засади її протидії, сприяє розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності. Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності приймальні з надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії.

Книга є апробованим тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

Навчальний посібник «Практичне право: на попередження ксенофобії» стане у нагоді представникам організацій, що займаються правозахистом, правовою просвітою і соціально-психологічною допомогою як готовий комплекс для роботи з молоддю, викладачам і студентам, які цікавляться дотичною тематикою – як джерело спеціалізованої інформації.

Цю публікацію здійснено за підтримки Державного департаменту США, Бюро демократії, прав людини та праці. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам видання і не обов’язково відображають погляди Державного департаменту США.
Твердження і аналіз, викладені в цій публікації, належать авторам, що несуть повну відповідальність за його зміст. Зміст даного видання не переглядався і не затверджувався Радою директорів Американської асоціації юристів. Тому виражені тут погляди не можна розглядати як такі, що представляють політику Американської асоціації юристів. Крім того, жодна інформація, вміщена у цій публікації, не може розглядатися як надання юридичної допомоги у конкретних справах, і читачі відповідають за отримання такої допомоги від власних адвокатів.

Завантажити

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 96 с.

Десятирічне успішне існування юридичного клінічного руху в Україні зумовлює пошук шляхів упровадження кращих його навчальних компонентів до навчального процесу ВНЗ.

Це видання призначене для вдосконалення навчальної діяльності юридичних клінік вищого навчального закладу, обґрунтування шляхів упровадження основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху у національну
вищу юридичну освіту.

Книга заснована на ґрунтовному науковому дослідженні навчальної діяльності юридичних клінік і значному досвіді управлінської діяльності в юридичній клініці Київського національного університету внутрішніх справ.

Видання містить обґрунтування основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху, конкретні шляхи їх упровадження у навчальний процес, готові до впровадження навчальну програму дисципліни «Юридична клінічна практика» та Типове положення про практику студентів у юридичних клініках ВНЗ.

Книга буде корисна для організаторів вищої юридичної освіти в Україні, діячів юридичного клінічного руху, викладачів і студентів ВНЗ.

Завантажити

Основи юридичної клінічної практики

Основи юридичної клінічної практики

Галай А. О., Іваніщ Я. В., Стаднік В. В. Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методич-ний посібник / За ред. А. О. Галая.– К.: Атіка, 2007.– 204 с.

Навчально-методичний посібник «Основи юридичної клінічної практики» зорієнтований на забезпечення однойменної навчальної дисципліни та спрямо-ваний на набуття студентами і курсантами юридичних факультетів практичних навичок та вмінь. Розроблений авторами, які беруть участь в організації юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, та заснований на досвіді її діяльності.

Посібник містить повний комплекс методичного забезпечення, враховує по-ложення кредитно-модульної системи навчання та передбачає роботу за інтерак-тивними педагогічними технологіями.

Для студентів, курсантів, викладачів, які братимуть безпосередню участь у викладанні курсу, учасників юридичного клінічного руху.

Завантажити

Хрестоматія юридичної клінічної освіти

Хрестоматія юридичної клінічної освіти

У Хрестоматії підібрано матеріали для опанування курсу “Юридична клінічна практика”, що забезпечується у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що готують фахівців-юристів.

Матеріали розкривають тематичний план курсу, що включений до навчального плану Національної академії внутрішніх справ.

Цей посібник розрахований передусім на студентів, що вивчають зазначений спецкурс. Книга стане у нагоді викладачам та керівникам юридичних клінік, іншим учасникам юридичних клінік, студентам-юристам.

Матеріал книги робочий, пункти плану кожної з тем, обсяг глав книги залежав від наявності опублікованих матеріалів. Якісне доопрацювання книги дозволить Асоціації юридичних клінік України забезпечити вихід підручника зазначеної тематики.

Завантажити

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.

Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю.

Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.

Завантажити