Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи. Тематичний випуск Правничого часопису ДонНУ ім. Василя Стуса

Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи. Тематичний випуск Правничого часопису ДонНУ ім. Василя Стуса

29 квітня відбувся Міжнародний науковий форум «Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи», до організації якого долучилися Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет імені Василя Стуса та Юридична клініка університету, Польська фундація юридичних клінік та громадська організація «Трудові ініціативи». На форумі були представлені наукові доповіді учасників з усієї країни, які стосувалися проблем та викликів, що постали перед  юридичною клінічною освітою та наукою.

За результатами форуму опубліковано тематичний випуск наукового фахового видання «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» зі статтями учасників форуму.

Завантажити випуск 

В наукових статтях, розміщених в часописі, досліджуються актуальні питання юридичної клінічної освіти і науки, зокрема щодо ролі юридичних клінік у юридичній освіті та системі безоплатної правової допомоги, специфіки роботи юридичних клінік у різних сферах права та з різними клієнтами, особливостей сучасного етапу розвитку юридичної клінічної освіти в контексті диджиталізації тощо.

Тренінговий комплекс: Доступно про медіацію

Тренінговий комплекс: Доступно про медіацію

Це комплекс містить матеріали тренінгу з медіації, а також – кілька різних буклетів про медіацію, які можна використовувати як роздаткові матеріали для різних цільових аудиторій.

Тренінг та матеріалиє результатом співпраці чотирьох юридчиних клінік: юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Університету Короля Данила; “Феміда” Прикарпатського факультету Національного університету внутрішніх справ; Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які разом реалізовували, впродовж жовтня 2019 р. – квітня 2020 р., регіональний проєкт “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації, як способу вирішення спору” . 

Особливість цих матеріалів у тому, що їх можна затосовувати як для навчання студентів-клінічистів, так і – як частину правопросвітньої діяльності – тобто, для роботи клініцистів з іншими цільовими групами.

Тренінговий комплекс можна завантажити тут.

Буклети з медіації: 1,2,3

таБуклет про медіацію

Регіональна ініціатива “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”,  впроваджується юридичною клінікою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у партнерстві з юридичними клініками Університету Короля Данила, Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, Прикарпатського університету імені Василя Стефаника,  в межах проекту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”

Юридична практика. Основи ефективного консультування

Юридична практика. Основи ефективного консультування

Самолюк Василь, Фурманчук Олег, Зінчук Дарія. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник. – Острог. Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2006.– 128 с.

Навчально-методичний посібник “Юридична практика” спрямований на набуття студентами юридичних факультетів практичних навичок та вмінь. Зокрема, збору інформації у справі, аналізу справи, вироблення позиції у справі, консультування клієнта, документування діяльності та етика юридичної практики.

Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички формування документів правового характеру відповідно до нормативних вимог щодо їх форми і змісту та враховуючи кращі практики складання процесуальних документів, а також навчити практичним умінням і професійній відповідальності студентів-юристів

Книга буде корисна для організаторів вищої юридичної освіти в Україні, діячів юридичного клінічного руху, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

Завантажити

Хрестоматія юридичної клінічної освіти

Хрестоматія юридичної клінічної освіти

У Хрестоматії підібрано матеріали для опанування курсу “Юридична клінічна практика”, що забезпечується у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що готують фахівців-юристів.

Матеріали розкривають тематичний план курсу, що включений до навчального плану Національної академії внутрішніх справ.

Цей посібник розрахований передусім на студентів, що вивчають зазначений спецкурс. Книга стане у нагоді викладачам та керівникам юридичних клінік, іншим учасникам юридичних клінік, студентам-юристам.

Матеріал книги робочий, пункти плану кожної з тем, обсяг глав книги залежав від наявності опублікованих матеріалів. Якісне доопрацювання книги дозволить Асоціації юридичних клінік України забезпечити вихід підручника зазначеної тематики.

Завантажити

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 96 с.

Десятирічне успішне існування юридичного клінічного руху в Україні зумовлює пошук шляхів упровадження кращих його навчальних компонентів до навчального процесу ВНЗ.

Це видання призначене для вдосконалення навчальної діяльності юридичних клінік вищого навчального закладу, обґрунтування шляхів упровадження основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху у національну
вищу юридичну освіту.

Книга заснована на ґрунтовному науковому дослідженні навчальної діяльності юридичних клінік і значному досвіді управлінської діяльності в юридичній клініці Київського національного університету внутрішніх справ.

Видання містить обґрунтування основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху, конкретні шляхи їх упровадження у навчальний процес, готові до впровадження навчальну програму дисципліни «Юридична клінічна практика» та Типове положення про практику студентів у юридичних клініках ВНЗ.

Книга буде корисна для організаторів вищої юридичної освіти в Україні, діячів юридичного клінічного руху, викладачів і студентів ВНЗ.

Завантажити

Основи юридичної клінічної практики

Основи юридичної клінічної практики

Галай А. О., Іваніщ Я. В., Стаднік В. В. Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методич-ний посібник / За ред. А. О. Галая.– К.: Атіка, 2007.– 204 с.

Навчально-методичний посібник «Основи юридичної клінічної практики» зорієнтований на забезпечення однойменної навчальної дисципліни та спрямо-ваний на набуття студентами і курсантами юридичних факультетів практичних навичок та вмінь. Розроблений авторами, які беруть участь в організації юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, та заснований на досвіді її діяльності.

Посібник містить повний комплекс методичного забезпечення, враховує по-ложення кредитно-модульної системи навчання та передбачає роботу за інтерак-тивними педагогічними технологіями.

Для студентів, курсантів, викладачів, які братимуть безпосередню участь у викладанні курсу, учасників юридичного клінічного руху.

Завантажити

X