Оскарження рішення про призначення пенсії в адміністративному порядку

Якщо пенсіонер не погоджується з рішенням пенсійного органу про призначення, перерахунок, відмову в перерахунку або переведенні з одного виду пенсії на інший, він може оскаржити таке рішення до органів Пенсійного Фонду вищого рівня.

У разі якщо громадянин вважає, що орган, який призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про пенсійне забезпечення або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, громадянин має право оскаржити таке рішення в органі Пенсійного Фонду вищого рівня.

Скарга на рішення органу, який призначає пенсії, подається громадянином особисто або законним представником відповідно до законодавства або представником, що діє на підставі виданого йому доручення, засвідченого нотаріально.

     !!! Подання скарги не позбавляє заявника права звернутися до суду з позовною заявою відповідно до чинного законодавства.

Скарга на рішення управління Пенсійного Фонду в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь подається до головних управлінь Пенсійного Фонду. Рішення регіональних органів Пенсійного Фонду оскаржуються до Пенсійного Фонду. Скаргу потрібно супроводжувати документами, які свідчать про прийняття неправильних рішень.

Скарга може бути подана до органу Пенсійного Фонду вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше ніж за один місяць з моменту ознайомлення заявника з прийнятим рішенням. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного Фонду, що розглядає скаргу.

     У скарзі зазначають:

  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;
  • найменування органу Пенсійного Фонду, яким прийнято рішення;
  • суть вимоги;
  • інформацію про оскарження рішення органу Пенсійного Фонду в суді (у разі оскарження рішення).

Скарга має бути викладена у письмовій формі і підписана заявником із зазначенням дати. Скарга надсилається до органу Пенсійного Фонду поштою або передається заявником особисто.

Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, не дає можливості розглянути її і повертається заявнику з відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через десять днів з дня її отримання.

За потреби заявник може подавати й інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду йому повертаються.

Якщо питання, порушені у скарзі, отриманій органом Пенсійного Фонду, не належать до його повноважень, то така скарга у термін не більше п’яти робочих днів пересилається за належністю відповідному органу або посадовцю, про що повідомляють заявника.

     !!! Не розглядаються повторні звернення одним і тим ж органом Пенсійного Фонду від одного і того ж заявника з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, про що виноситься рішення про припинення розгляду такого звернення і повідомляється заявника.

У разі якщо орган Пенсійного Фонду надсилає заявникові рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий заявник має право звернутися з повторною скаргою до органу Пенсійного Фонду вищого рівня протягом терміну, визначеного для оскарження рішень органів ПФУ.

     Розгляд скарг органом ПФУ

Орган Пенсійного Фонду зобов’язаний прийняти мотивоване рішення і надіслати його у термін не більше одного місяця з дня надходження скарги на адресу заявника поштою або надати йому під підпис.

Якщо у місячний термін вирішити порушені в скарзі питання неможливо, орган Пенсійного Фонду може прийняти рішення про продовження термінів розгляду скарги заявника, про що слід письмово повідомити заявника до закінчення тридцятиденного терміну. При цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати сорока п’яти днів.

     Орган Пенсійного Фонду при розгляді скарги заявника перевіряє законність і обґрунтованість рішення, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

  1. залишає скаргу без задоволення;
  2. повністю або у певній частині задовольняє скаргу. У разі повного або часткового задоволення скарги органу, що призначає пенсії, даються розпорядження про вчинення відповідних дій.

Рішення щодо розгляду скарги заявника приймає керівник відповідного органу Пенсійного Фонду  (або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни розглядаються відповідно Головою правління Пенсійного Фонду, начальниками регіональних органів Пенсійного Фонду особисто.

Рішення про результати розгляду скарги оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення оформляється на бланку органу Пенсійного Фонду, який розглядав скаргу.

У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням воно може бути оскаржене до органу Пенсійного Фонду  вищого рівня або в судовому порядку.

Рішення вважається надісланим (врученим) заявникові, якщо його вручено під підпис або надіслано листом на адресу за місцем проживання заявника.

Інформація, що стала відома посадовцям органів Пенсійного Фонду під час розгляду скарг, є службовою і не підлягає розголошенню.

     Розгляд скарг Комісією при ПФУ

За бажання особи скарга може бути розглянута Комісією з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України про пенсійне забезпечення, утвореною при Пенсійному фонді України або при регіональних органах Пенсійного фонду України.

! Рішення Комісії, прийняте щодо розгляду скарги, має рекомендаційний характер.

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється при головному управлінні Пенсійного фонду України  у складі не менше п’яти осіб. Персональний склад Комісії затверджується наказом головного управління.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

Головою Комісії за посадою є керівник структурного підрозділу головного управління, відповідального за організацію роботи з пенсійного забезпечення. У роботі Комісії можуть брати участь за погодженням із правом дорадчого голосу представники органів праці і соціального захисту населення, представники громадських організацій ветеранів та пенсіонерів, представники територіальних об’єднань організацій профспілок та працедавців.

Основні завдання Комісії: розгляд скарг громадян; внесення рекомендацій начальникові головного управління або іншій особі, уповноваженій приймати рішення за результатами розгляду скарги.

     На засіданні Комісії приймається одне з таких рішень:

  • рекомендувати задовольнити скаргу;
  • рекомендувати відмовити в задоволенні скарги;
  • рекомендувати привести матеріали пенсійної справи особи у відповідність до норм чинного законодавства у разі виявлення помилок в обчисленні пенсії, про які йдеться у скарзі.

Рішення Комісії оформляється протоколом, що його підписує головуючий на засіданні, і протягом 2-х робочих днів надається керівникові.

 

Оскарження рішення про призначення пенсії в адміністративному порядку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll Up
X