Реєстрація сільськогосподарського бізнесу
Реєстрація сільськогосподарського бізнесу

До Юридичної клініки Школи права Українського католицького університету  звернувся чоловік, який має намір зареєструвати сільськогосподарський бізнес: планує займатись рослинництвом і тваринництвом. З об’єктивних причин клієнт не може бути зареєстрований як ФОП.

Клініцисти пояснюють, яку форму ведення бізнесу обрати, якій податки доведеться сплачувати та яка можливість залучення нових членів до цієї діяльності.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Створити ТОВ можна за допомогою корпоративного договору, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. (ст. 7 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”). ТОВ діє на підставі статуту (можливим є обрання модельного статуту, який затверджений Постановою КМУ від 27 березня 2019 року № 367).

Можна виділити такі переваги ТОВ:

 • Відповідальність перед боржниками тільки капіталом ТОВ. Тобто тими активами, які є у власності ТОВ. 
 • Можливість будувати великий бізнес і залучати інвесторів та кредиторів. Для ТОВ це є можливим і значно легше, ніж у ФОП. Можливість працювати з великим бізнесом.
 • Кожен із засновників має зробити внесок у статутний капітал. Ця сума заздалегідь обговорюється та прописується у статуті. Внески можливо робити грошами або майном. Потім ці кошти та майно можна використовувати у господарській діяльності підприємства.
 • Немає обмежень на види діяльності  якщо вони дозволені законодавством, обрати можна будь-який із них (однак може знадобитися ліцензія)
 • Необмежена кількість учасників
 • Можливість використання спрощеної системи оподаткування

Недоліки ТОВ:

 • Відкриття ТОВ потребує набагато більше зусиль та документів. Необхідно розробити статут, сформувати статутний капітал, мати печатку
 • Для виходу зі складу засновників ТОВ необхідно отримати згоду інших учасників.
 • Обов’язково потрібна юридична адреса, за якою ТОВ буде значитись. Це також може бути адреса одного із засновників або потрібно орендувати офіс.

Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному розділом ХIV ПКУ.

Юридичні особи:

 • третя група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;
 • четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

В цілому, спрощена система оподаткування 2020 більш вигідна, коли:

 • бізнес є високоприбутковим, тобто підприємець має низькі витрати. У такому випадку сплачується менше податку, ніж на загальній системі; 
 • виручка за рік порівняно невелика;
 • підприємство користується земельними ділянками (є звільнення від плати за землю); 
 • основні споживачі послуг підприємства теж перебувають на спрощеній системі або це населення (це більше стосується 1-2 груп єдиного податку). У такому разі може бути й непотрібною реєстрація платником ПДВ;
 • вас влаштовують обмеження по кількості працюючих (1-2 група) та обсягах доходу; 
 • немає потреби у здійсненні бартерних розрахунків.

Ставки єдиного податку для третьої та четвертої груп платників

Для різних груп платників єдиного податку ст. 293 Податкового кодексу України передбачає різні типи ставок:

 • фіксовані (у відсотках до розміру мінімальної зарплати, встановленого на 1 січня поточного року);
 • відсоткові (у відсотках до суми доходу платника єдиного податку).

Відсоткові ставки єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку – юридичних осіб встановлено у таких розмірах:

 • 3% суми доходу (за умови сплати ПДВ відповідно до розділу V ПКУ);
 • 5% суми доходу (ПДВ включається до складу єдиного податку).

2.Сільськогосподарський кооператив

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — це певна організаційно-правова форма, а не громадське об’єднання, громадська організація, асоціація чи спілка. Це юридична особа. Кооператив виникає тоді, коли певна громада чи група малих або великих товаровиробників вирішили об’єднатися.

Згідно з законом про кооперацію, діють два види кооперативів, які мають право на існування: виробничі кооперативи та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) — це кооператив, який створюється шляхом об’єднання фізичних осіб, юридичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності. Але знову ж таки, зверніть увагу, повинна бути забезпечена обов’язкова трудова участь всіх членів кооперативу. Це прибуткове об’єднання, що ставить за мету одержання прибутку.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — кооператив, що об’єднує як фізичних осіб, так і юридичних осіб, які обов’язково є виробниками сільськогосподарської продукції. У виробничому кооперативі, на відміну від обслуговуючого, можуть брати участь лише юридичні особи, а фізичним зась. У сільськогосподарського обслуговуючого такої вимоги немає.

Кооператив повинен здійснювати облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство. Прийняття нових членів до кооперативу здійснюється на підставі заяви нового члена, відповідного рішення загальних зборів членів (не менше 50 % голосів) та внесення вступного внеску та паю.

Статутними документами кооперативу може бути встановлена можливість, права та обов’язки асоційованого членства. Асоційований член – особа, яка внесла пайовий внесок в повному обсязі і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу, асоційований член має переважне право на виплату паю, порівняно із звичайними членами.

Кооператив, що здійснює діяльність з метою отримання прибутку (виробництво, послуги або торгівля) має право зареєструватися платником єдиного податку (спрощена система оподаткування) та/або платником податку на додану вартість (ПДВ).

Споживчі та обслуговуючі кооперативи, що створюються без мети отримання прибутку, мають право бути зареєстрованими як неприбуткова організація. Це дозволить не сплачувати податок на прибуток підприємств. В такому разі, доходи кооперативу, в тому числі членські внески, не будуть оподатковуватись. В принципі, це є логічно та вірно. Оскільки кошти, які передаються обслуговуючому чи споживчому кооперативу, надалі будуть витрачатись на задоволення потреб членів такого об’єднання та не можуть оподатковуватись податком на прибуток.

Обов’язковою умовою для реєстрації та діяльності кооперативу неприбутковою організацією є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України).

3. Фермерське господарство

Фермерське господарство (ФГ) — це передусім підприємницька діяльність громадян. Полягає вона в тому, що ці самі громадяни виготовляють товарну сільгосппродукцію, здійснюють її переробку і реалізацію з метою отримання прибутку. До того ж ця підприємницька діяльність проводиться на земельних ділянках, наданих громадянам у власність та/або користування (у тому числі в оренду) для ведення фермерського господарства, товарного сільгоспвиробництва або особистого селянського господарства.

Закон про фермерське господарство виділяє 3 форми фермерських господарств:

Сімейне ФГ — юридична особа – Членами такого ФГ виступають виключно члени однієї сім’ї в розумінні ст. 3 Сімейного Кодексу України. Ця юридична особа також діє на підставі статуту.

ФГ — юридична особа – юридична особа, що діє на підставі статуту. Членами ФГ є члени сім’ї і родичі в розумінні ст. 3 Закону про ФГ. У статуті обов’язково зазначаються (ч. 4 ст. 1 Закону про ФГ): (1) найменування товариства; (2) його місцезнаходження (адреса); (3) предмет і мета діяльності; (4) порядок формування майна (складеного капіталу); (5) органи управління; (6) порядок прийняття рішень органами управління; (7)порядок входу і виходу з господарства. Також у статуті можуть прописуватися інші положення, що не суперечать законодавству України.

Сімейне ФГ без створення юридичної особи – Створюється на базі ФОП. Членами такого ФГ є тільки ФОП і члени його сім’ї в розумінні ст. 3 СКУ (див. далі). Діяльність цих суб’єктів регулюється спеціальним договором між ФОП і членами його сім’ї. Договір можна вважати аналогом статуту. Цей документ обов’язково посвідчується нотаріально (ч. 2 ст. 81 Закону про ФГ) і повинен у собі містити (ч. 5 ст. 81 Закону про ФГ): (1) найменування господарства; (2) його місцезнаходження (адресу); (3) мету і види діяльності господарства; (4) порядок прийняття рішень і координації спільної діяльності членів господарства; (5) правовий режим спільного майна членів господарства; (6) порядок покриття витрат господарства; (7) порядок розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами; (8) порядок входу в ФГ і виходу з нього; (9) трудові відносини членів господарства; (10) інші положення, що не суперечать чинному законодавству. Договір підписується ФОП, з одного боку, і членами сім’ї — фермерами — з іншого.

На створення свого фермерського господарства має право кожен дієздатний громадянин України, що досяг 18 років. До складу майна ФГ (складений капітал) можуть входити: будівлі, споруди, матеріальні цінності, цінні папери, продукція ФГ, отримані доходи, інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі інтелектуальної власності), грошові кошти (ст. 19 Закону про ФГ).

Фермерське господарство підлягає держреєстрації як юридична особа або ФОП. Фермерське господарство може бути зареєстроване як платник ПДВ, або як платник єдиного податку. (краще, звісно ж, зареєструватись на спрощену систему оподаткування).  

Нормативно – правові акти:

Також, для тих, хто хоче займатись сільським господарством, створені спеціальні КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ:

 1. Часткова компенсація придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання – фермерським господарствам відшкодовується до 40.00 % техніки та обладнання придбаного у вітчизняного виробника. Регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 130 від 1 березня 2017 року.

 Для того, щоб отримати відшкодування слід обрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з переліком, представленим на сайті Мінекономіки. Закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва подати до уповноваженого банку заявки за двома програмами «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», що забезпечує 25.00 % компенсації та за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» за якою з бюджету покривається 15.00 % від вартості купленої техніки.

 1. Бюджетна субсидія новоствореним фермерським господарствам – розмір підтримки складає 3 тис. грн за 1 гектар. Ліміт за максимальною сумою відшкодування становить 60 тис. грн для одного фермерського господарства. Скористатись субсидією можуть фермерства в перші три роки свого існування.
 2. Програма 5-7-9% – для участі у програмі підприємцям потрібен бізнес-план, який оцінюватиме банк. На успішність заявки впливатиме:
 • відповідність інвестиційного проєкту умовам програми;
 • реалістичність бізнес-плану;
 • кредитна історія позичальника (відсутність прострочених кредитів);
 • спроможність виплачувати гроші за кредитом з прибутку підприємства, на яке береться кредит. (детальніше з умовами програми можете дізнатись тут – https://hromadske.ua/posts/yak-otrimati-deshevij-kredit-na-stvorennya-biznesu-poyasnennya-uryadu та тут – https://www.oschadbank.ua/ua/business/579). 

Для того, щоб отримати більш повну та детальну інформацію ви можете надіслати запит, зокрема електронний на адресу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Форма запиту – https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=FormaZapituNaInformatsiiu

Реєстрація сільськогосподарського бізнесу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X